Proslavi Ime

Proslavi Ime

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 15, 18-21)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako vas svijet mrzi,
znajte da je mene mrzio prije nego vas.
Kad biste bili od svijeta,
svijet bi svoje ljubio;
no budući da niste od svijeta,
nego sam vas ja
izabrao iz svijeta,
zbog toga vas svijet mrzi.
Sjećajte se riječi koju vam rekoh:
‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’
Ako su mene progonili,
i vas će progoniti;
ako su moju riječ čuvali,
i vašu će čuvati.
A sve će to poduzimati protiv vas
poradi imena moga
jer ne znaju onoga koji mene posla.«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu… u Riječi Istine, 

    ponekad uistinu, kao da nije lako otvoriti se svetosti Govora… Riječi Sina svete Vječnosti. No, s Istinom, uistinu trebamo biti usklađeni. S Istinom dozrijeva sve bitno. Samo s Istinom, moj Put ima smisla, jer me privodi k Životu. 

    Uistinu, sluga nipošto ne može biti veći od svoga gospodara, a ljepota Mudrosti našeg Gospodara, jest upravo ta što sve naviješta i što sve progovara… pa i za tisućljeća poslije Njega… jer nismo od ovog svijeta… 

    Kako je ponekad bolno, kad svijet ne razumije… Kako je ponekad tužno, kad svijet ne prihvaća… No, zdravorazumski… ako su Sina svete Vječnosti i progonili i razapeli i kocku bacili za odjeću… i Krv na sinove zazvali… što li tek nama slijedi?! 

    Bože, daj nam ustrajnosti… Bože, daj nam hrabrosti i odvažnosti… bez obzira na prepreke i sve… uvijek se odvažiti svjedočiti te, pa i neprijatelje ljubiti… 

    Ostaje nam da upravo radimo na tom da se proslavi Ime… da naša duša, tijelo… čitavo biće proslavi Ime svom boli i čitavim trpljenjem. 

    Proslavi Ime i progonstvom… Proslavi Ime nerazumijevanjem… Svim nelogičnim ljudskim pristupima… proslavi Ime, jer Ono je sveto… prečasno… puno hvale, slave i samog dostojanstva… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb