SLUŽBA RIJEČI (IV. nedjelja)

SLUŽBA RIJEČI (IV. nedjelja)

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
(Pnz 18, 15-20)

 

    Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: Njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kada si govorio: ‘Neću više da slušam Glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ‘Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje Riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje Ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje Ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«

    Riječ Gospodnja. 

 

Ø. O da danas Glas Gospodnji poslušate:
»Ne budite srca tvrda!« (Ps 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9) (Ø.: 8ab)

    Dođite, kličimo Gospodinu,
      uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
    Pred Lice Mu stupimo s hvalama,
      kličimo Mu u pjesmama! Ø.

    Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
      poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
    Jer On je Bog naš,
      a mi narod paše Njegove, ovce što On ih čuva. Ø.

    O da danas Glas Mu poslušate: 
      »Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
    kao u dan Mase u pustinji
      gdje Me iskušavahu očevi vaši
    iskušavahu Me premda vidješe Djela moja.« Ø.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Pavla, apostola, Korinćanima
(1 Kor 7, 32-35)

    Braćo: 
    Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu. 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 1, 21-28)

    U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni Njegovim Naukom. Tȁ učio ih je onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.  

    A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. 

    Svi se zaprepastiše, te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna Nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda i pokoravaju Mu se.«

    I pročulo se odmah o Njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. 

 

    Riječ Gospodnja.  

 
 

Izvor: 

  1. Hrvatska biskupska konferencija (2007.); Lekcionar I. – Nedjelje A B C i SVETKOVINE GOSPODNJE, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb