Bogu, Duhu Svetom

Bogu, Duhu Svetom

Zaziv Duhu Svetom

O, dođi, Stvorče, Duše svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom Milosti,
u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga Svevišnjeg,
Studenac živi, Ljubav, Plam,
i Pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
od Vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom.

 

centered image

  © Sred Vječnosti… pred silnom Mudrosti… od vijeka je sva ljepota prostranstva i Neba i Zemlje pripadala Presvetom Trojstvu, stopljenom u svetom Jedinstvu

 

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu Ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
i postojani Mir nam daj,
ispred nas idi, vodi nas,
da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo
i Krista Sina Njegova
i u Te, Duha Njihova,
da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu
i Uskrslomu Sinu Mu
sa Tješiteljem Presvetim
nek bude sad i uvijeke. Amen.

– Pošalji Duha svojega i postat će.
– I obnovit ćeš lice Zemlje.

pomolimo se

   Bože, koji si Svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se Utjesi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Krunica Duhu Svetom

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…
 

1. Isus je začet po Duhu Svetom u Krilu Djevice Marije

centered image

  © Nije se nadala… nije očekivala… nije ni slutila… ali Božja Ljubav Ju je tako silno obuhvatila i privila k sebi. O, Vječnosti…

Iz svetog Evanđelja po Luki (Lk 1, 30-35)

   »No anđeo joj reče: ‘Ne boj se, Marijo! Ta našla si Milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu Ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i Njegovu Kraljevstvu neće biti kraja.’

    Nato će Marija anđelu: ‘Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?’ Anđeo joj odgovori: ‘Duh Sveti sići će na te i Sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.’«

 
Oče naš…
Zdravo Marijo…
 
Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih
i užezi u njima Oganj svoje Ljubavi. (7×)
 

2. Isus je posvećen za Mesiju po Duhu Svetom na rijeci Jordanu

centered image

  © Vrelo našeg života izvire upravo iz stvarnosti svetog i neuništivog Poslanja… Poslanja koje je izvršio Sin Izabranik… Sin Miljenik

Iz svetog Evanđelja po Luki (Lk 3, 21-22)

   Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se Nebo, siđe na Nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a Glas se s Neba zaori: »Ti si Sin moj, Ljubljeni! U Tebi mi sva milina!«

 
Oče naš…
Zdravo Marijo…
 

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih
i užezi u njima Oganj svoje Ljubavi. (7×)

 

3. Isus umire na Križu, da nas otkupi od grijeha i daruje Duha Svetoga

centered image

  © Gospodine, ponizna srca prostiremo čitave sebe… Ponizna srca Ti predajemo ono najsvetije, najbitnije… Ti, Gospodine, budi uz nas i ostani s nama. Budi Kralj naših srdaca

Iz svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 19, 28-30)

   Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: »Žedan sam.« A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše Njegovim Ustima.

     Čim Isus uze ocat, reče: »Dovršeno je!« I prignuvši Glavu, preda Duh.

 
Oče naš…
Zdravo Marijo…

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih
i užezi u njima Oganj svoje Ljubavi. (7×)

 

4. Isus daruje apostolima Duha Svetoga na otpuštenje grijeha

centered image

  © Gospodine, dođi u naše živote… u naša srca. Dođi, Mileni Pastiru naših duša i obgrli čitavu našu stvarnost. Budi s nama Gospodine… Mi Te trebamo, poput Tvojih vjernih apostola

Iz svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 20, 19-23)

    I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!«

    To rekavši, pokaza im svoje Ruke i Bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

   To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

 
Oče naš…
Zdravo Marijo…
 

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih
i užezi u njima Oganj svoje Ljubavi. (7×)

 

5. Otac i Sin na Duhove izlijevaju Duha Svetoga; Crkva se otvara misijskomu djelovanju u svijetu

centered image

  © Dopusti i ti, Duhu Svetom, Njegovo uranjanje u svoj život. Dopusti da te Nebo Vjernosti i Zora Mira blagoslovom prate

Iz Djela apostolskih (Dj 2, 1-13)

   Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s Neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

   A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod Nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

   Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali: »Što bi to moglo biti?« Drugi su pak, podrugujući se, govorili: »Slatkog su se vina ponapili!«

 
Oče naš…
Zdravo Marijo…
 

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih
i užezi u njima Oganj svoje Ljubavi. (7×)

 

6. Duh Sveti silazi prvi put na pogane

centered image

  © Svetost i univerzalnost Majke Crkve biva utemeljena, uzdignuta i posvećena po Krvi Jaganjca, kao i apostola, te brojnih svetaca

Iz Djela apostolskih (Dj 10, 34-48)

    Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu Njemu mio onaj koji Ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im Evanđelje: Mir po Isusu Kristu; On je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon Krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i Snagom, Njega koji je, jer Bog bijaše s Njime, prošao Zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao Đavao.«

   »Mi smo svjedoci svega što On učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I Njega smakoše, objesivši Ga na drvo! Bog Ga uskrisi treći dan i dade Mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s Njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.«

   »On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je Onaj kojega Bog postavi Sucem živih i mrtvih!«

   »Za Nj svjedoče svi proroci: da tko god u Nj vjeruje, po Imenu Njegovu prima oproštenje grijeha.«

   Dok je Petar još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja, koji dođoše zajedno s Petrom, začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.

   Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi? I zapovjedi da se krste u Ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.«

 
Oče naš…
Zdravo Marijo…
 

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih
i užezi u njima Oganj svoje Ljubavi. (7×)

 

7. Duh Sveti vodi Crkvu svih vremena dajući joj svoje Darove i Karizme

centered image

  © Vjernost odanosti, uvijek na osobit način polazi od „vrha” koji itekako podložno Božjoj svetoj Volji pročišćava i utvrđuje Narav Crkve u Misteriju Tijela vječnog i jedinog Svećenika – Isusa Krista. Stoga, poniznost prvo polazi od „vrha”. Služenje, prvo polazi od „vrha Crkve”

Iz Djela apostolskih (Dj 15, 22-29)

   Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo:

   »Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji – pozdrav!«

  »Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za Ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!«

Iz Poslanice Galaćanima (Gal 5, 22-23)

    »Plod je pak Duha: Ljubav, Radost, Mir, Velikodušnost, Uslužnost, Dobrota, Vjernost, Blagost, Uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.«

Iz Prve poslanice Korinćanima (1 Kor 12, 12-14)

    Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.

Iz Poslanice Rimljanima (Rim 8, 26-27)

    Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista, ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se On po Božju zauzima za svete.

 

Oče naš…
Zdravo Marijo…

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih
i užezi u njima Oganj svoje Ljubavi. (7×)

 

Litanije Bogu, Duhu Svetom

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

… smiluj nam se.

 

Duše Sveti koji izlaziš od Oca i Sina, …

Duše Sveti koji si isti s Ocem i Sinom, …

Obećanje Boga Oca, …

Nebeski Zaručniče Blažene Djevice Marije, …

Zrako nebeskog Svjetla, …

Stvoritelju svega dobra, …

Vrelo žive Vode, …

Duhovno jedinstvo, …

Duše Ljubavi i Istine, …

Duše Mudrosti i Znanja, …

Duše Savjeta i Jakosti, …

Duše Vjernosti i Strpljivosti, …

Duše Radosti i Ljubavi, …

Duše Milosrđa i Praštanja, …

Duše Skromnosti i Nevinosti, …

Duše Poniznosti i Čistoće, …

Duše Utješitelju, …

Duše Milosti i Molitve, …

Duše Mira i Blagosti, …

Duše Posvetitelju, …

Duše koji upravljaš Crkvom, …

Duše Daru Boga Svevišnjeg, …

Duše koji napunjaš Svemir, …

Duše posvojitelju sinova Božjih, …

… dođi u naša srca.

 

centered image

  © Primi Gospodine molitve naših srdaca… naše pohvale Duhu Svetom. Primi Gospodine, uz kor anđela i prisutnost svetaca naše ponizne vapaje
 

Duše Sveti, pobudi u nama grozu grijeha, …

Duše Sveti, dođi i obnovi Lice Zemlje, …

Duše Sveti, obasjaj svojim Svjetlom naše duše, …

Duše Sveti, utisni u naša srca svoj Zakon, …

Duše Sveti, zapali nas Ognjem svoje Ljubavi, …

Duše Sveti, izlij na nas Blago svoje Milosti, …

Duše Sveti, nauči nas dobro moliti, …

Duše Sveti, povedi nas putem Spasenja, …

Duše Sveti, učini da poznajemo samo ono što nam je potrebno, …

Duše Sveti, pobudi u nama činjenje dobra, …

Duše Sveti, dopusti nam zaslužiti sve kreposti, …

Duše Sveti, učini nas ustrajnima u pravednosti, …

Duše Sveti, budi Ti naša neprestana nagrada, …

 

 … molimo Te.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
 
 
Oče naš…

– Dođi Duše Sveti i ispuni srca svojih vjernika.
– Zapali u nama Plamen svoje Ljubavi.

pomolimo se

   Bože, kojemu je otvoreno svako srce, kojemu govori svaka volja i kojemu nije sakrivena nikakva tajna, očisti ulijevanjem Svetoga Duha misli srca našega, da Te možemo savršeno ljubiti i dostojno hvaliti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
Izvor: 

  1. M. Mihaljević, M. Kelbas, Ž. Cvitković, D. Kolobarić, 2013. – „POMOZI NAM DUŠE SVETI – Molitvenik”, Knjižnica „Ministrant”, 17. travnja 2021.