Bît Sina Davidova

Početak svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 1, 1-17)

 

       Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

      Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj. 

        Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. 

         Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. 

        U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja. 

 
 

        Naraštajem Sina svete Vječnosti… rodoslovljem Sina Davidova

      neka nam uistinu na razmatranje biva kao stvarnost i svetost same Mudrosti. Nama je danas uistinu razmatrati sam Početak početaka svetog Evanđelja po Mateju. Nama je danas uistinu razmatrati svetost, bît i poslanje Sina svete Vječnosti. Abraham, te David… kao nosioci mesijanskih obećanja, te kraljevska loza Davidova neka nam posluže pri spoznaji Istine nad istinama. 

        Uistinu, ovo izraelsko porijeklo itekako je važno i bitno, jer kroz čitavu povijest u svemu i po svemu, u konačnici vidimo Spasitelja i Otkupitelja, kojeg je Bog od Abrahama, pa do Josipa izabrao. 

        Nema puno mudrosti, doli je jedan jedina Prečista i Presveta Mudrost. I nema puno umnosti, doli jedna jedina Istinita i Snažna Mudrost. Proslavila se Ona u našem životu i našem danu… Neka nam ovaj Početak svetog Evanđelja posluži kao želja, kao nakana i kao poticaj da još više i snažnije poželimo upoznati Stvarnost, Istinu… Svetost i Univerzalnost Isusa Krista – Boga i Čovjeka, Spasitelja i Otkupitelja.