Dionici Života

Dionici Života

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 17, 1-11a)

 

   U ono vrijeme: Isus podiže oči k Nebu i reče:
 »Oče, došao je čas:
 proslavi Sina svoga
 da Sin proslavi Tebe
 i da vlašću koju si Mu dao nad svakim tijelom
 dade Život vječni svima koje si Mu dao.
 A ovo je Život vječni:
 da upoznaju Tebe,
 Jedinoga istinskog Boga,
 i koga si poslao – Isusa Krista.
 Ja Tebe proslavih na Zemlji
 dovršivši djelo
 koje si mi dao izvršiti.
 A sada Ti, Oče, proslavi Mene kod Sebe
 onom Slavom koju imadoh kod Tebe
 prije negoli je svijeta bilo.
 Objavio sam Ime Tvoje ljudima
 koje si mi dao od svijeta.
 Tvoji bijahu, a Ti ih Meni dade
 i Riječ su Tvoju sačuvali.
 Sad upoznaše
 da je od Tebe sve što si mi dao
 jer Riječi koje si mi dao
 njima predadoh
 i oni ih primiše
 i uistinu spoznaše da sam od Tebe izišao
 te povjerovaše da si me Ti poslao.
 Ja za njih molim:
 ne molim za svijet,
 nego za one koje si mi dao
 jer su Tvoji.
 I sve moje Tvoje je,
 i Tvoje moje,
 i ja se proslavih u njima.
 Ja više nisam u svijetu,
 no oni su u svijetu,
 a ja idem k Tebi.«

 

   Riječ Gospodnja. 

 
 

   Predragi u Kristu, 

   zastanimo sada nad ovom Riječju dana koja nam se tako lijepo dariva. Po ovoj Riječi želim da se istinski pitamo: Tko su to dionici Života? K tom pitanju, pridodajmo i ovo drugo: Smatram li sebe dionikom Života? 

   Isus osjeća taj sveti čas. Isus moli za apostole, za one koji su Mu još prije postanka svijeta pruženi, te darovani… jer je takvu Slavu, koju mu je samo Otac mogao dati, zaželio podijeliti s onima koji su upravo dionici Života. 

   Oni su u svijetu… pazite, kao i mi… no, oni nisu od svijeta. To je tako bitno zapaziti! To je upravo ono što nas treba zapanjiti, te dovesti do jasnog zaključka o svetosti i pripadnosti samoj Vječnosti svetih apostola Isusa Krista. 

    Volio bih ovdje zastati… Dionici Života – neka bude naša glavna misaona tema ovog dana. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb